Home  ›  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Met elke aanbieder wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt. Na registratie wordt deze via mail overgemaakt die nadien ondertekend digitaal mag worden overgemaakt.  

Deze overeenkomst omvat onderstaande artikels: 

Artikel 1. Voorwerp – Digitaal platform BikeForm

1.1 BikeForm is een internetplatform waar ondernemingen en organisaties actief in de bedrijfsfietssector, hun producten en diensten kenbaar kunnen maken aan bedrijven, organisaties of instanties.
1.2 BikeForm beheert enkel het internetplatform en biedt op geen enkele wijze zelf fietsproducten en -diensten aan, naast de diensten voor het beheren en promoten van het internetplatform.
1.3 BikeForm is op geen enkele wijze partij in de verkoop die tussen de partijen (aanbieders en afnemers van fietsdiensten) afgesloten zouden kunnen worden. BikeForm kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomsten tijdens of na verkoop. BikeForm is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het niet in acht nemen door de afnemer van zijn verplichtingen tot vergoeding of levering van goederen of diensten.
1.4 BikeForm heeft de inhoud van dit platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie is afkomstig van professionele organisaties en experten aangaande bedrijfsfietsen. De rekentool werd samengesteld op basis van gefundeerde argumenten en wetenschappelijke bronnen. BikeForm stelt wel dat de uitkomsten van de rekentool enkel een indicatie geven en mogelijk kunnen afwijken van de werkelijke situatie. De informatie verkregen van de product aanbieders valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de fietsproductaanbieders.
1.5 BikeForm zal zich naar alle redelijkheid en billijkheid inspannen voor een optimaal gebruiksgemak en voor de continuïteit van het platform.
1.6 BikeForm kan te allen tijde technische en inhoudelijke aanpassingen, zonder vooraf mededeling aan de gebruikers, doorvoeren op het platform.
1.7 BikeForm organiseert netwerkevents voor de aanbieders waaraan de aanbieder gratis kan deelnemen.
1.8 BikeForm voorziet naast het platform de nodige activiteiten voor de toegetreden aanbieders ter promotie van producten en diensten van de fietssector.
1.9 Voor de vraagzijde, bedrijven die BikeForm raadplegen, blijft de service zijnde toegang tot de informatiepagina’s, de calculator en de zoekmachine naar aanbieders gratis. Indien het vragende bedrijf verdere ondersteuning wenst dan kan deze beroep doen op het aanbiedersnetwerk via BikeForm. De services die dan de aanbieder verstrekt vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Zie hierbij ook artikel 1.3.

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Om op BikeForm diensten kenbaar te maken moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
- de aanbieder  moet zich eerst registeren via de voorziene procedure
- de aanbieder gaat akkoord met de algemene voorwaarden zoals vooropgesteld in deze overeenkomst en het achterliggende gedachtengoed van het platform
- de aanbieder gebruiker betaalt een registratiebijdrage
2.2 De aanbieder verklaart hierbij het platform te goedertrouw te gebruiken. De aanbieder verklaart dat de ingevoerde gegevens juist en volledig te zijn en verbindt zich er toe BikeForm onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging ervan. De gegevens die de aanbieder kenbaar maakt op de site dienen om mogelijke belanghebbenden te infomeren en in contact te brengen met de desbetreffende aanbieder. Bij enige twijfel over de correctheid van de gegevens of over de identiteit van de aanbieder kan BikeForm de gegevens weerhouden en de aanbieder (tijdelijk) uitsluiten op het platform.
2.3 De aanbieder verklaart dat deze in staat is de nodige services en producten aan te bieden zoals beschreven in het gepubliceerde profiel van de aanbieder. Bij enige twijfel of bewijs dat de aanbieder niet in staat is de nodige services te leveren kan BikeForm de gegevens weerhouden en de aanbieder (tijdelijk) uitsluiten op het platform.
2.4 Bij de registratie bepaalt de aanbieder zelf zijn paswoord, hij is hier zelf voor verantwoordelijk. De aanbieder verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen ter inachtneming van de vertrouwelijkheid, en in geval van niet-toegestaan gebruik onmiddellijk contact op te nemen met BikeForm om de gegevens te desactiveren en/of te wijzigen. BikeForm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van de login-gegevens en/of het paswoord.
2.5 De aanbieders van BikeForm verbinden zich ertoe zich op geoorloofde wijze, eerlijk en met respect voor BikeForm, de andere gebruikers, derden, en hun rechten, te handelen. Het is de gebruikers verboden:
- onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xeno-fobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via de website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;
- of andere gebruikers aan te sporen om zo te handelen, of zulke handelingen te bevorderen;
- de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;
- de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van de projecten te miskennen.
2.6 De aanbieder op BikeForm erkent aansprakelijk te zijn voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar, geplaatst op of verspreid via/door middel van middelen die tot zijn beschikking werden gesteld op BikeForm en alle gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit zijn handelingen of uit de handelingen van personen voor wie hij instaat.

Artikel 3. Kwaliteitsgaranties en controle

3.1 BikeForm streeft naar duurzame mobiliteitsoplossingen voor bedrijven waarin de bedrijfsfiets centraal staat. BikeForm wil daarom ook garant staan voor een kwaliteitsvol aanbod van aanbieders waarbij zowel de productkwaliteit als de omliggende dienstverlening belangrijk zijn.
3.2 De aanbieder verklaart dat hij de nodige dienstverlening zijnde advies voor bedrijven, aanbieden van een gevarieerd kwalitatief aanbod, nazorg tot zelfs ontzorging aangaande de aangeboden producten of diensten kan garanderen. 
3.3 De aanbieder gaat akkoord dat BikeForm kwaliteitscontroles kan uitvoeren bij de afnemers over de geleverde producten en diensten door de aanbieder. Deze gegevens worden door BikeForm enkel kenbaar gemaakt aan de aanbieder. Indien blijkt dat er voldoende bewijs wordt geleverd van het niet garanderen van de nodige kwaliteit kan BikeForm zich beroepen op artikel 2.3 en zo nodig de aanbieder uitsluiten van het platform.
3.4 De aanbieder onderschrijft de principes van duurzaam ondernemen zijnde ethisch gedrag, respect voor wet- en regelgeving en internationale normen, verantwoordelijkheid, transparantie en respect voor de rechtmatige belangen van de stakeholder.
3.5 BikeForm zal jaarlijks de aanbieders en afnemers bevragen over de impact en het gebruik van het platform. De aanbieders en andere gebruikers zijn dan vrij om eventuele suggestie ter verbetering van het platform voor te stellen.
3.6 BikeForm streeft ernaar up-to-date te zijn en de nodige inspanningen te leveren om het platform te verbeteren en eventuele nieuwe diensten aan te bieden.

Artikel 4. Kosten voor het gebruik van het platform en einde van de overeenkomst

4.1 De aanbieder betaalt een jaarlijkse bijdrage voor het platform. Deze bijdrage bedraagt voor het jaar 2019 500 euro. Deze bijdrage kan gereduceerd worden tot 450 euro indien de aanbieder in gaat op het communicatievoorstel zoals beschreven in artikel 4.6.  Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast. In ruil mag de aanbieder zijn producten en diensten aanbieden via het platform en krijgt de aanbieder toegang tot specifieke informatie voor aanbieders.
4.2 De overeenkomst loopt vanaf XX/XX/XXXX tot en met XX/XX/XXXX
4.3 Bij vervroegde stopzetting tot deelname wordt geen bijdrage terugbetaald. De jaarlijkse bijdrage dient binnen de 30 dagen na activatie van het profiel aan BikeForm te worden gestort. Indien deze storting niet gebeurt dan behoudt BikeForm het recht om het profiel van de aanbieder te verwijderen.
4.4 De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, indien de overeenkomst niet drie maanden voor de afloop van de opgegeven eindtermijn op de factuur schriftelijk wordt opgezegd. Indien u geen lid meer wenst te blijven, dan volstaat een schriftelijke bevestiging of e-mail naar velo@traxio.be met de reden van opzeg.
4.5 De jaarlijkse bijdrage kan worden aangepast. De aanbieder zal hiervan op de hoogte worden gesteld en de overeenkomst zal mits toestemming van de aanbieder worden aangepast.
4.6 Indien de aanbieder zorgt voor de nodige communicatie over BikeForm naar zijn/haar netwerk hetzij door mailing, opname in nieuwsbrieven, social media of andere communicatiekanalen dan kan de aanbieder gebruik maken van de gereduceerde bijdrage van 450 euro. Om gebruik te maken van deze reductie dienen de genomen inspanningen wel aantoonbaar zijn, hetzij BikeForm te contacteren in kader van de activiteiten, hetzij deze mee op te nemen in de communicatiekanalen.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij BikeForm en eventueel haar licentiegevers, partners en / of adverteerders.
5.2 Het is de aanbieder onder geen enkele vorm toegestaan het platform op gelijk welke wijze te kopiëren of rechten te verlenen aan derden. 
5.3 De intellectuele eigendomsrechten aangaande de gegevens van de door de aanbieder geplaatste onderwerpen blijven het eigendom van de aanbieder. Door het plaatsen van deze onderwerpen aanvaardt hij echter dat zij online op de site worden geplaatst en zo toegankelijk zijn voor de andere gebruikers.

Artikel 6. Privacy

6.1 BikeForm zorgt ervoor dat de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde van toepassing is.
6.2 Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden verstrekt noch verkocht worden, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren of, om BikeForm toe te laten wettelijke of reglementaire verplichtingen uit te voeren. Mocht dit het geval zijn verplicht BikeForm zich ertoe alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de gegevens te waarborgen, het een en ander in overeenstemming met de toepasselijke wet.